Inventeringar

Vid sidan om den övriga forskningen arbetar fågelstationen också med att följa populations-storlekarna hos de lokala häckfåglarna. En rad inventeringar har genom årtiondena utförst där merparten gäller fågelbestånden inom Ottenbyområdet, men även några som innefattar större delar av södra Öland. Vissa av dessa studier har sedan genererat vetenskapliga rapporter (t.ex. några uppsatser om kornknarren och dess öländska population, varav den ena kan läsas här). 

 

Fågelstationen har genomför inventeringar sedan mitten av 1960-talet. De äldsta protokollen vittnar också om de krav som ställts på inventeraren i fråga. Förutom god fågelkännedom  var en konstnärlig precision till en början nödvändig för att i detalj kunna dokumentera fåglarnas revir. Denna förmåga har idag ersatts av ett tekniskt kunnande för att bemästra GPS och kartprogram. Under de senaste åren har fågelstationen i ett steg i det rådande digitaliseringen övergått till en datoriserad hantering av inventeringsmaterialet med hjälp det digitala kartprogrammet ArcGIS. Detta för att underlätta analysering och förmedling av inventeringsdata.

 

Nedan följer en kortare beskrivning av två av inventeringarna som fågelstationen i dagsläget arbetar med:

Storspovsunge.

Ottenby strandängar

Strax norr om Ölands södra udde breder Schäferi-ängarna, Nordeuropas största sammanhängade ängsmark, ut sig. Bland de hundratal vadarna som årligen går till häckning återfinns den sydliga rasen av kärrsnäppa Calidris alpina schinzii. Rasen, som har sitt starkaste fäste just i Ottenbyområdet, har annars i många år levt en tynande tillvaro i vårt land. Heltäck-ande inventeringar av strandängarna har skett periodvis från mitten av 1960-talet i syfte att följa strandängslevande arter bland främst vadare och änder. Under de senaste åren har Ottenby ingått som ett referensområde i en studie som syftar på att öka kunskaperna om hur förekomsten av olika predatorer påverkar strandängslevande arters kläcknings-framgång. 

 

Ottenby lund

Sedan våren 1972 har en ca nio hektar stor ruta av Ottenby lund inventerats varje år. Området som besöks upp till tio gånger under våren ligger i det sydostligaste hörnet av den centrala delen av lunden som vetter ut mot Schäferiängarna. Rutan hörde ursprungligen till  ett nationellt inventeringsunderlag som sedemera övergick till ett punkt- och linjetaxeringsystem. Arbetet i Ottenby lund har dock fortgått för att bibehålla den långa tidserie av inventeringsmaterial som ger värdefull information om hur de lokala häckfåglarna i lunden mår. I samband med inventeringarna används målade trästolpar till hjälp för att orientera sig i den täta vegetationen i rutan. Dessa ska inte misstas för markeringar till vandringsleder, då större delen av lundens inre är skyddad från besök. Däremot är det alltid välkommet att fråga inventeraren om de lokala arterna och var de håller hus. Denne kan oftast hjälpa till att peka ut de bästa platserna att finna sommargyllingar, halsbandsflugsnappare och andra specialiteér i lunden.

 

I övrigt...

... arbetar fågelstationen årligen med häckningsframgången hos starar (koordineras från Lunds universitet), räkningar av rastande vadare under höstflyttningen samt tillfälliga artinriktade projekt (t.ex. höksångare, sommargylling, kornknarr m.m.).