Artlista

Ingenstans i Sverige - och på ytterst få ställen i Europa - har observerats fler arter än här på Ottenby. Det geografiska läget - en sydriktad udde i södra delen av östersjöregionen - är idealisk för ett rikligt uppträdande av flyttande fåglar. Det varierade landskapet med vidsträckta strandängar, ädellövskogar, sandstränder och skär gör att även häckfågelfaunan är varierad och rik.

 

I listan här nedanför presenteras samtliga arter som anträffats vid Ottenby. Förutom det svenska och det vetenskapliga namnet anges också kategoritillhörighet och status i området. Om första fyndet i landet gjordes vid Ottenby anges i högerkolumnen vilket år detta gjordes.

Taxonomin följer IOC 8.2.

 

Kategoriindelningen följer AERC:s rekommendationer:

Kategori A: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och kragtrapp. 

Kategori B: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare, t.ex. ökenlöpare och stäppflyghöna.

Kategori C: Inplanterade eller förrymda taxa (arter och raser), som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket t.ex. gäller för nilgås.

Kategori D: Taxa (arter och raser)  som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. dvärgsnögås och tatarfalk.

Kategori E: Taxa (arter och raser)  vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. Chilensk bläsand). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet i landet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).

 

Arter i kategori A, B och C utgör tillsammans den officiella fågellistan.

 

Följande förkortningar används här för att ange artens status:

H: Regelbunden häckfågel i området.

h: Oregelbunden eller osäker häckfågel i området.

F: Häckar ej men ses regelbundet, oftast under flyttning eller som övervintrare/-somrare.

f: Som ovan men i låga antal.

T: Tillfällig men regelbunden gäst - fynd görs mer eller mindre varje år, ibland åtskilliga.

R: Mycket sällsynt gäst.
r: anger att arten har ringmärkts vid fågelstationen.

Artlista för Ottenbyområdet (söder om Karl X:s mur):

 

Kategori A, B, C

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
Svenskt namn
Prutgås
Rödhalsad gås
Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Tajgasädgås
Spetsbergsgås
Tundrasädgås
Bläsgås
Fjällgås
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Nilgås
Gravand
Rostand
Ņrta
Blåvingad årta
Skedand
Snatterand
Bläsand
Gräsand
Stjärtand
Kricka
Amerikansk kricka
Rödhuvad dykand
Brunand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Alförrädare
Praktejder
Ejder
Vitnackad svärta
Svärta
Sjöorre
Amerikansk sjöorre
Alfågel
Knipa
Salskrake
Storskrake
Småskrake
Tjäder
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Klykstjärtad stormsvala
Stormfågel
Mindre lira
Smådopping
Gråhakedopping
Skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Rördrom
Natthäger
Rallhäger
Kohäger
Gråhäger
Purpurhäger
Ägretthäger
Silkeshäger
Havssula
Storskarv
Fiskgjuse
Smutsgam
Bivråk
Ormörn
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Sparvhök
Duvhök
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ąngshök
Röd glada
Brun glada
Havsörn
Fjällvråk
֖rnvråk
Ormvråk
Kragtrapp
Vattenrall
Kornknarr
Mindre sumphöna
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Tjockfot
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tofsvipa
Ljungpipare
Sibirisk tundrapipare
Amerikansk tundrapipare
Kustpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Småspov
Dvärgspov
Storspov
Myrspov
Rödspov
Hudsonspov
Roskarl
Kolymasnäppa
Kustsnäppa
Brushane
Myrsnäppa
Spovsnäppa
Mosnäppa
Långtåsnäppa
Rödhalsad snäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Skärsnäppa
Gulbröstad snäppa
Småsnäppa
Vitgumpsnäppa
Prärielöpare
Tuvsnäppa
Sandsnäppa
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Dvärgbeckasin
Dubbelbeckasin
Enkelbeckasin
Tereksnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Mindre gulbena
Rödbena
Dammsnäppa
Grönbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Ökenlöpare
Rödvingad vadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Tretåig mås
Ismås
Tärnmås
Skrattmås
Dvärgmås
Svarthuvad mås
Fiskmås
Ringnäbbad mås
Havstrut
Vittrut
Vitvingad trut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Silltrut
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Småtärna
Fisktärna
Silvertärna
Vitvingad tärna
Svarttärna
Storlabb
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Alkekung
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Stäppflyghöna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turturduva
Turkduva
Gök
Tornuggla
Dvärguv
Fjälluggla
Kattuggla
Hökuggla
Sparvuggla
Pärluggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Alpseglare
Tornseglare
Blek tornseglare
Blåkråka
Kungsfiskare
Grön biätare
Biätare
Härfågel
Göktyta
Mellanspett
Mindre hackspett
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Spillkråka
Gröngöling
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Eleonorafalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Törnskata
Isabellatörnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Saxaulvarfågel
Rödhuvad törnskata
Masktörnskata
Sommargylling
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Svartkråka
Gråkråka
Korp
Sidensvans
Svartmes
Tofsmes
Entita
Talltita
Blåmes
Talgoxe
Pungmes
Skäggmes
Trädlärka
Sånglärka
Tofslärka
Berglärka
Korttålärka
Kalanderlärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Rostgumpsvala
Cettisångare
Stjärtmes
Grönsångare
Bergsångare
Bergtajgasångare
Tajgasångare
Kungsfågelsångare
Videsångare
Brunsångare
Lövsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Kaukasisk lundsångare
Sibirisk lundsångare
Lundsångare
Nordsångare
Trastsångare
Vattensångare
Sävsångare
Fältsångare
Busksångare
Rörsångare
Kärrsångare
Stäppsångare
Saxaulsångare
Eksångare
Polyglottsångare
Härmsångare
Träsksångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Höksångare
Ąrtsångare
֖kensångare
Törnsångare
Provencesångare
Rödstrupig sångare
Moltonisångare
Sammetshätta
Brandkronad kungsfågel
Kungsfågel
Gärdsmyg
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Rosenstare
Stare
Sibirisk trast
Guldtrast
Ringtrast
Koltrast
Svarthalsad trast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Dubbeltrast
Grå flugsnappare
Rödhake
Blåhake
Näktergal
Sydnäktergal
Vitstrupig näktergal
Tajgablåstjärt
Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta
Stejnegers buskskvätta
Stenskvätta
Isabellastenskvätta
Ökenstenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Nunnestenskvätta
Strömstare
Gråsparv
Pilfink
Alpjärnsparv
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Järnsparv
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Större piplärka
Fältpiplärka
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Sibirisk piplärka
Rödstrupig piplärka
Vattenpiplärka
Skärpiplärka
Bofink
Bergfink
Stenknäck
Tallbit
Domherre
Ökentrumpetare
Rosenfink
Grönfink
Vinterhämpling
Hämpling
Gråsiska
Brunsiska
Snösiska
Större korsnäbb
Mindre korsnäbb
Bändelkorsnäbb
Steglits
Gulhämpling
Grönsiska
Lappsparv
Snösparv
Kornsparv
Gulsparv
Klippsparv
Ortolansparv
Rostsparv
Häcksparv
Dvärgsparv
Videsparv
Gyllensparv
Svarthuvad sparv
Sävsparv
Vetenskapligt namn
Branta bernicla
Branta ruficollis
Branta canadensis
Branta leucopsis
Anser anser
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus
Anser serrirostris
Anser albifrons
Anser erythropus
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Alopochen aegyptiaca
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Spatula querquedula
Spatula discors
Spatula clypeata
Mareca strepera
Mareca penelope
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas crecca
Anas carolinensis
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Somateria mollissima
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Melanitta americana
Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Tetrao urogallus
Lyrurus tetrix
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia adamsii
Oceanodroma leucorhoa
Fulmarus glacialis
Puffinus puffinus
Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardea alba
Egretta garzetta
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Pandion haliaetus
Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Clanga pomarina
Clanga clanga
Aquila nipalensis
Aquila heliaca
Aquila chrysaetos
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Milvus milvus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Buteo buteo
Chlamydotis macqueenii
Rallus aquaticus
Crex crex
Porzana parva
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Burhinus oedicnemus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva
Pluvialis dominica
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaultii
Charadrius morinellus
Numenius phaeopus
Numenius minutus
Numenius arquata
Limosa lapponica
Limosa limosa
Limosa haemastica
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris pugnax
Calidris falcinellus
Calidris ferruginea
Calidris temminckii
Calidris subminuta
Calidris ruficollis
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris maritima
Calidris bairdii
Calidris minuta
Calidris fuscicollis
Calidris subruficollis
Calidris melanotos
Calidris pusilla
Limnodromus scolopaceus
Scolopax rusticola
Lymnocryptes minimus
Gallinago media
Gallinago gallinago
Xenus cinereus
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa flavipes
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Rissa tridactyla
Pagophila eburnea
Xema sabini
Chroicocephalus ridibundus
Hydrocoloeus minutus
Ichthyaetus melanocephalus
Larus canus
Larus delawarensis
Larus marinus
Larus hyperboreus
Larus glaucoides
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus michahellis
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Thalasseus sandvicensis
Sternula albifrons
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Stercorarius skua
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus
Alle alle
Uria aalge
Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica
Syrrhaptes paradoxus
Columba livia (domest.)
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo scandiacus
Strix aluco
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Tachymarptis melba
Apus apus
Apus pallidus
Coracias garrulus
Alcedo atthis
Merops persicus
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocoptes medius
Dryobates minor
Dendrocopos major
Dendrocopos leucotos
Dryocopus martius
Picus viridis
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco eleonorae
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Lanius collurio
Lanius isabellinus
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius pallidirostris
Lanius senator
Lanius nubicus
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Coloeus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus cornix
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Periparus ater
Lophophanes cristatus
Poecile palustris
Poecile montanus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Remiz pendulinus
Panurus biarmicus
Lullula arborea
Alauda arvensis
Galerida cristata
Eremophila alpestris
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Cecropis daurica
Cettia cetti
Aegithalos caudatus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus humei
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus plumbeitarsus
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus borealis
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Iduna caligata
Iduna rama
Iduna pallida
Hippolais polyglotta
Hippolais icterina
Locustella lanceolata
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia nana
Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia subalpina
Sylvia melanocephala
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Pastor roseus
Sturnus vulgaris
Geokichla sibirica
Zoothera aurea
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus atrogularis
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Irania gutturalis
Tarsiger cyanurus
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Saxicola maurus
Saxicola stejnegeri
Oenanthe oenanthe
Oenanthe isabellina
Oenanthe deserti
Oenanthe hispanica
Oenanthe pleschanka
Cinclus cinclus
Passer domesticus
Passer montanus
Prunella collaris
Prunella montanella
Prunella atrogularis
Prunella modularis
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus richardi
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Anthus hodgsoni
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Anthus petrosus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Coccothraustes coccothraustes
Pinicola enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Bucanetes githagineus
Carpodacus erythrinus
Chloris chloris
Linaria flavirostris
Linaria cannabina
Acanthis flammea
Acanthis cabaret
Acanthis hornemanni
Loxia pytyopsittacus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Spinus spinus
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
Emberiza cirlus
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza aureola
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Kategori/status/ringmärkt/förstafynd
A F r
A T
C H r
A F r
A H r
A F
A T r
A F
A F r
A T
A H r
A F r
A F r
C R
A H r
A T r
A h r
A R
A H r
A H r
A F r
A H r
A h r
A F r
A R
A R
A F r
A R
A H r
A F r
A T r
A T
A H r
A R
A h r
A F r
A R
A F r
A H r
A F r
A h r
A H r
A R
A R
A H r
A h r
C H r
A F
A F r
A T
A T
A R r
A R
A R
A H r
A F r
A F r
A F
A R
A T
A T
A R
A R
A R r
A R
A R
A R
A F r
A R
A T
A T
A T
A F r
A F r
A R
A F r
A R
A R
A R
A R r
A R
A f r
A H r
A h r
A F r
A F r
A T
A h r
A F
A T
A F r
A F r
A R
A h r
A R    
A H r    
A H r
A R r  
A T r
A H r
A H r
A F r
A R    
A H r
A R    
A H r   1741
A H r
A F r  
A R    
A R    
A F r
A H r
A F r
A R r  
A R
A f r
A F r
A R     2005
A H r
A F r
A H r
A R    
A H r
A R     2005
A F r
A h r
A F r
A F r
A F r
A R r   1977
A R r
A F r
A H r
A f r
A R
A F r
A R r
A T r
A T r
A R     2003
A R    
A H r
A F r
A R r
A H r
A R r
A f r
A R r
A F r
A H r
A R    
A H r
A T r  
A F r
A F r
A F r
B R    
A R    
A R    
A f
A R
A R
A F r
A F r
A T
A H r
A R
A H r
A T
A R
A H r
A F r
A T
A h r
A R
A F
A h r
A H r
A F r
A H r
A T
A F r
A T
A f
A F
A f r
A R    
A F r
A F r  
A F r  
A R    
B R     1863
C H    
A H r
A H r  
A T r  
A H r  
A H r  
A R    
A R    
A R   
A H r
A R r
A R r  
A f r
A H r
A h r
A h r
A R
A H r
A R
A R
A R r
A R
A T r
A T r
A H r
A R r
A h r  
A H r
A R    
A f r
A H r
A R
A h r
A T r
A R     1983
A F r
A h r  
A T r
A f  
A H r
A R    
A R r
A F r
A R r
A R r   1952
A R r   1984
A H r
A F r
A H r
A f r
A H r
A F r
A T
A H r
A H r
A F r
A F r
A R 
A h r
A T r
A H r
A H r
A f r
A T r
A F r
A H r
A T r  
A f r
A T r   1965
A R    
A F r
A H r
A H r
A T r
A R r   1977
A F r
A H r
A R     1953
A R r
A T r   1961
A T r
A R r   1962
A R r   1968
A H r
A H r
A R
A R r   2003
A R r   1991
A T r
A R r
A T r
A R    
A h r
A R r   1954
A T r
A H r
A H r
A R r   1971
A R r
A R r   1993
A R r   1978
A H r
A R r
A F r
A T r
A R r
A H r
A H r
A H r
A H r
A R r   1961
A H r
A R r   1983
A R
A R r
A R r   1980
A T r   1959
A h r
A H r
A H r
A H r
A R r
A R r
A H r
A R r   1990
A R r
A f r
A H r
A R    
A H r
A H r
A H r
A h r
A H r
A H r
A F r
A H r
A R r   1964
A R r   1971
A R r
A H r
A H r
A H r
A H r
A H r
A h r
A T r
A T r
A R
A H r
A R    
A R     1941
A R r
A R    
A T r
A H r
A H r
A R     1959
A R r   1977
A R r
A H r
A F r
A T r
A f r
A H r
A T r
A R r
A H r
A H r
A R    
A F r
A R r
A F r
A H r
A F r
A H r
A R    
A F r
A R
A H r
A H r
A F r
A H r
A F r
A h r
A T r
A T r
A F r
A R r
A H r
A f r
A h r
A F r
A F r
A T r
A H r
A R r
A f r
A R     1967
A R r
A T r
A T r
A R r
A R r   1952
A H r

Arter i kategori D:

 
Dvärgkanadagås
Snögås
Dvärgsnögås
Mandarinand
Större flamingo
Jättehavsörn
Tatarfalk
Långstjärtad rosenfink
Branta hutchinsii
Anser caerulescens
Anser rossii
Aix galericulata
Phoenicopterus roseus
Haliaeetus pelagicus
Falco cherrug
Uragus sibiricus
D T
D T
D R
D R r
D R
D R
D R
D R

Antal arter (kat. A-C): 397

Antal förstafynd för landet (kat. A-C): 33
Antal ringmärkta arter (kat. A-C): 293